Český katalog firem & poptávky

vyhledávejte z 2,1 mil. firem a živnostníků!


Všeobecné obchodní podmínky portálu České-firmy.com

Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi obchodní společností GALAXIMA s.r.o., IČ: 030 30 741, se sídlem Jasanová 1521/38, 370 08 České Budějovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22738 (dále jen „Poskytovatel“) a další fyzickou či právnickou osobou jako klientem (dále jen „Klient“), v souvislosti s poskytováním služeb prostřednictvím internetového portálu České-firmy.com.

I. Úvodní ustanovení
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran plynoucí ze smlouvy o poskytování služeb portálu České-firmy.com uzavřené na základě objednávek konkrétních služeb mezi Poskytovatelem a Klientem (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“ nebo „Smlouva“) a dále z dílčích smluv uzavíraných na základě objednávek konkrétních služeb prostřednictvím Portálu. Veškerá práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, nedohodnou-li se v konkrétním případě Poskytovatel a Klient jinak.
 2. Portálem České-firmy.com se rozumí internetový portál, který Poskytovatel provozuje na webových stránkách www.ceske-firmy.com (dále jen „Portál“).
II. Služby portálu
 1. Službami Portálu se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí veškeré služby, které Poskytovatel inzeruje nebo v budoucnu bude inzerovat na Portálu a případné další služby sjednané na základě individuální dohody mezi Poskytovatelem a Klientem. Specifikace každé inzerované služby a konkrétní podmínky jejího poskytnutí jsou vždy dostupné na Portálu. Pro Klienta je aktuální vždy specifikace uvedená na Portálu k okamžiku provedení platby odměny za poskytnutí služby.
 2. Poskytovatel nabízí elektronické produkty v různém rozsahu a různých cenových hladinách. Zákazník má, za podmínek stanovených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, případně Produktovými podmínkami jednotlivých produktů Poskytovatele možnost přechodu na vyšší rozsah elektronických produktů (a tedy na vyšší cenovou hladinu).
III. Smlouva
 1. Návrh na uzavření Smlouvy činí Klient vyplněním údajů v objednávkovém formuláři dostupném na Portálu a následným odesláním vyplněných údajů pomocí určeného tlačítka nebo telefonickou nabídkou. Zaškrtnutím příslušného k tomu určeného pole a odesláním vyplněného objednacího formuláře vyjadřuje Klient souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a tyto Všeobecné obchodní podmínky se pro něj stávají závaznými. V případě telefonické nabídky na služby Portálu a vyjádření souhlasu Klienta s využitím nabízené služby, se tyto Všeobecné obchodní podmínky stávají pro Klienta závazné.
 2. K uzavření Smlouvy dochází podpisem objednávkového formuláře, odesláním online objednávkového formuláře na portálu nebo ústním(telefonickým) potvrzením Klienta Poskytovateli. Poskytovatel na základě uzavřené smlouvy zašle registrační formulář a proforma fakturu na e-mailovou adresu uvedenou Klientem v objednávkovém formuláři, online objednávkovém formuláři, případně sdělenou ústně (telefonicky). Uzavřením Smlouvy zároveň dochází ke zřízení placeného firemního profilu Klienta.
 3. Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Klientovi služby prostřednictvím Portálu a Klient se zavazuje hradit za to Poskytovateli odměnu za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 4. Klient udělil uzavřením smlouvy Poskytovateli souhlas k zasílání daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu ustanovení § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.
IV. Odměna za poskytované služby
 1. Výše odměny za služby poskytované Klientovi prostřednictvím Portálu je určena ceníkem Poskytovatele, který je vždy zveřejněn na stránkách Portálu (dále jen „Ceník“). Pro stanovení závazné ceny konkrétní služby se použije vždy Ceník aktuální ke dni uzavření Dílčí smlouvy. V případě, že Klient změní v průběhu předplaceného období verzi či rozsah služeb, služba se dále účtuje dle nového Ceníku. Poskytovatel je oprávněn poskytnout Klientovi slevu oproti cenám uvedeným v Ceníku. Tento Ceník může být Poskytovatelem měněn s tím, že ke změně Ceníku dochází zveřejněním nového, resp. upraveného Ceníku na stránkách Portálu. V případě jednostranného navýšení cen za služby Poskytovatelem, platí pro Klienta původní Ceník až do posledního dne období, na které má Klient službu nebo služby předplacené.
 2. Odměna za poskytování služeb je splatná předem vždy na 12 kalendářních měsíců. Odměna za poskytování služeb je splatná na základě proforma faktury k platbě vystavené Poskytovatelem a doručené Klientovi na elektronickou (e-mailovou) adresu potvrzenou při uzavření písemné nebo ústní(telefonické) objednávky. Případné nedoručení výzvy z důvodů neležících na straně Poskytovatele jde k tíži Klienta. Odměna je s přesným datem splatná vždy v termínu uvedeném v proforma faktuře, není-li stanoveno jinak, do 7 dnů od vystavení proforma faktury. Poskytovatel začne poskytovat služby neprodleně po přijetí úhrady odměny od Klienta. Pokud nejsou podklady ze strany Klienta dodány ve lhůtě do splatnosti proforma faktury, tedy textové, fotografické, případně grafické podklady, je automaticky bráno ze strany Poskytovatele počátek poskytování služby 3. den po přijetí úhrady odměny.
 3. Odměnu je možné uhradit prostřednictvím bankovního převodu na bankovní účet Poskytovatele. Úhradou odměny se v případě převodu na bankovní účet Poskytovatele rozumí připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
 4. Poskytovatel je povinen vystavit daňový doklad a doručit tento nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne připsání odměny na účet Poskytovatele Klientovi na elektronickou adresu potvrzenou při uzavření písemné nebo ústní(telefonické) objednávky. Daňový doklad se považuje za doručený dnem následujícím po dni odeslání na Klientem uvedenou elektronickou adresu bez ohledu na skutečnost, zda Klient tento doklad převezme či nikoliv. Pokud by Klient vyžadoval daňový doklad v písemné podobě zaslaný Českou poštou, bude Poskytovatel požadovat náklady na odeslání ve výši 100 Kč (1x odeslání).
 5. Případná reklamace poskytování služeb ze strany Klienta nemá vliv na povinnost uhradit odměnu.
V. Odpovědnost za vady a škodu
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
 2. Poskytovatel je povinen poskytovat služby řádně a včas dle Smlouvy a Dílčí smlouvy.
 3. Pokud Poskytovatel plní vadně, má Klient práva z vadného plnění. Klient může práva z vadného plnění (reklamaci) uplatnit v sídle Poskytovatele nebo prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v závěrečných ustanoveních těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 4. Poskytovatel plní vadně zejména tehdy, neodpovídá-li poskytnutá služba podmínkám obsaženým v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo specifikací zveřejněné na Portálu v okamžiku vzniku Dílčí smlouvy. Poskytovatel neodpovídá za vady plnění způsobené třetími osobami, tedy zejména za:
  a) vady, poruchy, resp. nefunkčnost přenosové cesty telekomunikačních společností a/nebo,
  b) vady, poruchy, resp. nefunkčnost přístupu poskytovatelů internetového připojení.
  c) za škody způsobené zásahem vyšší moci, např. havárií, pohromou nebo cíleným a prokazatelným útokem na server společnosti.
 5. Klient je srozuměn s tím a bere na vědomí, že pokud jsou předmětem služby údaje či informace, nemůže Poskytovatel zaručit úplnost, správnost, pravdivost a aktuálnost takových informací, když poskytnuté údaje a informace mohou být pořizovány a přebírány z více informačních zdrojů třetích stran a jejich správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost závisí na možnostech informačních systémů jednotlivých zdrojových registrů. Převzaté údaje a informace jsou ze strany Poskytovatele neověřené a mají pouze informativní charakter, tj. nemají žádnou právní relevanci a závaznost. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za rozhodnutí učiněná na základě poskytnutých informací a údajů a neodpovídá za případné škody způsobené či vzniklé třetím stranám v důsledku použití těchto informací a údajů. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené Klientovi nesprávností, neúplností či neaktuálností poskytnutých údajů či informací. Poskytnutí neúplných či nesprávných informací se nepovažuje za vadné plnění.
 6. Klient bere na vědomí, že Portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména vzhledem k nutné údržbě hardwarového a softwarového vybavení. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz služby Portálu na dobu nezbytně nutnou zejména z důvodu úprav, oprav, údržby nebo jeho aktualizací. Klient si je vědom toho, že za dobu přerušení provozu Portálu způsobující nemožnost čerpání služeb mu nenáleží žádná sleva ani jiná kompenzace, Poskytovatel rovněž neodpovídá za škodu způsobenou přerušením provozu Portálu. Poskytovatel pro plánované odstávky z důvodu aktualizace, případně upgrade hardware využívá v maximálně míře noční čas, kdy výpadek nepřesáhne 30min.
 7. Odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou Klientovi je omezena výší celkové odměny, kterou k okamžiku vzniku škody Klient Poskytovateli uhradil na odměně za poskytování služeb dle Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, je-li Klientem spotřebitel.
 8. Klient má právo podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 1 měsíce od aktivace produktu, případně od vadného poskytnutí služby. V reklamaci Klient uvede své identifikační údaje a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje chybný postup.
 9. Reklamaci je možné uplatnit elektronickou formou na adrese reklamace@ceske-firmy.com, nebo písemně na adrese GALAXIMA s.r.o., K. Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice.
 10. V případě prodlení Klienta s úhradou odměny za objednané služby je Poskytovatel oprávněn účtovat Klientovi úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky a dále úhradu nákladů Poskytovatele spojených s vymáháním dlužné částky.
 11. V případě prodlení Klienta s úhradou odstupného dle článku VIII., odstavec 4 Všeobecných obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn účtovat Klientovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z částky odstupného a náklady spojené s jeho vymáháním.
 12. Zaplacením odstupného dle článku VIII., odstavce 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.
VI. Další práva a povinnosti
 1. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit službu a data před neoprávněným zásahem třetí strany.
 2. Poskytovatel se zavazuje, že bude Klientem objednanou službu aktivně spravovat, v případě potřeby kontaktovat Klienta pro další doplnění informací a v součinnosti s Klientem aktualizovat konkrétní data objednané služby.
 3. Poskytovatel zároveň u vybraných služeb Portálu poskytuje ocenění a certifikát Ověřená firma. Ocenění a certifikát Ověřená firma není vydávána automaticky při provedení odměny za službu. Klient musí splnit požadavky na vydání takového ocenění a certifikátu, který má platnost 12 měsíců. Těmito minimálními požadavky jsou:
  A. existence firmy 3 roky
  B. právnická nebo fyzická osoba nesmí být v insolvenci
  C. nesmí mít žádné exekuce
  D. nesmí být v registru nespolehlivých plátců DPH,
  E. může být existence firmy 2 roky, pokud má firma web doménu firmy ve vlastnictví firmy a stáří web domény s web obsahem je min. 2 roky (ostatní podmínky jsou zachovány).
 4. Klient je povinen dodat textové, fotografické, případně grafické podklady pro zajištění objednaných služeb Poskytovatelem. Klient je povinen dodat Poskytovateli textové, fotografické, případně grafické podklady v požadovaném formátu, rozlišení, případně velikosti s ohledem na technické zpracování online služby.
 5. Klient tímto dává souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších přepisů, s užitím jeho emailové adresy k zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb Poskytovatele.
 6. Klient souhlasí, že bude při užívání služeb poskytovaných Poskytovatelem dodržovat veškeré právní předpisy. Klient souhlasí s tím, že se nebude vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu či to nepravdivě tvrdit nebo jakkoli jinak nesprávně popisovat svoje spojení s jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou. Klient odpovídá za škodu způsobenou jednáním uvedeným v tomto odstavci Všeobecných obchodní podmínek.
 7. Klient bere na vědomí, že služby poskytované na Portálu nejsou volně šiřitelným software (tzv. freeware ani shareware).
VII. Trvání smlouvy
 1. Smlouva o poskytování služby je uzavřena vždy na dobu 12 měsíců. Dílčí smlouvy jsou uzavírány vždy na dobu 12 měsíců. Ukončením Smlouvy dochází k ukončení všech uzavřených Dílčích smluv.
 2. Klient může Dílčí smlouvu vypovědět bez udání důvodu vždy minimálně 1 měsíc před uplynutím 12-ti měsíční doby, za které má předplacenou službu objednané služby.
 3. Poskytovatel může Dílčí smlouvu vypovědět bez udání důvodu vždy minimálně 1 měsíc před uplynutím 12-ti měsíční doby, za které má Klient předplacenou službu objednané služby.
 4. Poskytovatel může dále vypovědět tuto Smlouvu a všechny Dílčí smlouvy v případě, že Klient poruší jakoukoli svou povinnost stanovenou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. V takovém případě může zároveň znemožnit Klientovi přístup k Portálu, a tedy čerpání služeb Portálu. Výpověď dle tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem doručení Klientovi. Klient nemá v případě výpovědi dané dle tohoto odstavce právo na vrácení již zaplacené odměny za poskytování služeb.
 5. Smlouva se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla uzavřena, ledaže by jedna ze smluvních stran zaslala druhé smluvní straně písemné oznámení, že s prodloužením smlouvy na další období nesouhlasí a to nejpozději 1 měsíc před koncem lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena. Výpověď smlouvy lze provést pouze písemně nebo adresu Poskytovatele nebo e-mailem.
VIII. Odstoupení od smlouvy a odstoupení od smlouvy spotřebitelem
 1. Poskytovatel může od smlouvy kdykoli odstoupit od počátku jestliže:
  a) obsah nebo jakákoli část Klientovi inzerce jsou v rozporu s právními předpisy ČR, oprávněnými zájmy nebo platnými závazky Poskytovatele nebo je v rozporu s etickými pravidly inzerce v produktech nabízených Poskytovatelem nebo
  b) je Klient v prodlení s úhradou odměny za již poskytnuté produkty nebo služby na základě dílčí smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem nebo
  c) je Klient v prodlení s úhradou odměny za sjednané produkty nebo služby podle Smlouvy více než 30 dnů nebo
  d) Klient nedodá podklady pro zpracování jeho firemní prezentace/inzerce podle Smlouvy v rámci sjednaného produktu či služby ani do 30 dnů od jejího sjednání.
 2. Při odstoupeni Poskytovatelem od smlouvy z výše uvedených důvodů může Poskytovatel požadovat úhradu vzniklé škody, která se sjednává nejméně ve výši objednaných služeb dle smlouvy.
 3. Klient je oprávněn od již uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, pokud písemné odstoupení od smlouvy doručí doporučeným dopisem na adresu Poskytovatele nejpozději do 7 dnů od uzavření smlouvy.
 4. Klient je oprávněn od již uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu i v období mezi 8. dnem a 30. dnem od uzavření Smlouvy. Za včasné odstoupení od Smlouvy se považuje písemné oznámení o odstoupení doručené doporučeným dopisem mezi 8. a 30 dnem od uzavření Smlouvy. V případě takového odstoupení od Smlouvy je Poskytovatel oprávněn požadovat odstupné, které činí 30 % z ceny sjednané ve Smlouvě, nejméně však částku 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Pokud by Klient odstupoval pouze od části Smlouvy (od některých produktů či služeb), uplatní se tento článek analogicky na část Smlouvy, od které Klient odstupuje.
IX. Komunikace a doručování
 1. Za písemné právní úkony se považují právní úkony učiněné písemně na adresu Poskytovatele nebo elektronickou poštou do email schránky. Poskytovatel doručí písemnosti na adresu Klienta, naposledy oznámenou Poskytovateli poštou, elektronickou poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem.
 2. Při uzavírání Smlouvy se Poskytovatel a Klient dohodli, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí den po odeslání. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla zákazníkem vyzvednuta ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího uložení. Doručení je účinné i tehdy, když se Klient na zasílací adrese, kterou uvedl ve smlouvě, nezdržuje. To však neplatí, pokud Poskytovatel písemnost doručoval na zasílací adresu, o které Klient Poskytovateli oznámil, že není aktuální. Odepře-li Klient písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.
 3. Jedinou platnou doručovací adresou pro veškerou písemnou korespondenci s Poskytovatelem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je GALAXIMA s.r.o., K. Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice. Na písemnosti zaslané na jinou adresu nebude brán zřetel.
X. Ochrana osobních údajů
 1. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu uvěřejněném na Portálu.
 2. Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že nesouhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač, může si v nastavení prohlížeče soubory cookies zakázat. Poskytovatel v tom případě negarantuje bezchybnou funkčnost Portálu.
XI. Závěrečná ustanovení
 1. Veškeré dodatky a změny týkající se uzavřené Smlouvy musí být sjednány na základě dohody smluvních stran ve formě, kterou byla uzavřena Smlouva. V případě, že se jednalo o smlouvu uzavřenou prostřednictvím telefonu, lze akceptovat jako dodatky a změny rovněž písemná ujednání (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail).
 2. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu/osoby. O takovém postoupení bude Poskytovatel Klienta písemně informovat.
 3. Smlouva, tyto Všeobecné obchodní podmínky, jakož i Produktové podmínky pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby se řídí právním řádem České republiky a zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 4. Znění Všeobecných obchodních podmínek, je k dispozici u zástupců společnosti Poskytovatele, na webových stránkách www.ceske-firmy.com anebo v sídle a provozovnách společnosti Poskytovatele, vždy ve verzi k datu jejich platnosti a účinnosti.
 5. V případě, že některá část těchto Všeobecných obchodních podmínek, Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby či Smlouvy bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a nelze ji uzavřít v jiném jazyce. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 8. Změněné Všeobecné obchodní podmínky nabudou účinnosti a závaznosti pro obě strany smluvního vztahu od data uvedeného v takto změněných Všeobecných obchodních podmínkách uveřejněných na Portálu.
 9. V případě, že Klient neukončí smluvní vztah v případě změny Všeobecných obchodních podmínek do 14dnů od jejich zveřejnění, platí, že změny Všeobecných obchodních podmínek akceptuje.
 10. Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 7. ledna 2019
Poštovní adresa Poskytovatele: GALAXIMA s.r.o., K. Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice, email adresa: info@ceske-firmy.com, tel. kontakt: +420 773 118 913